سامانه آزمون آنلاین و کتابخانه دیجیتال طبیبانه

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران

مشاهده اطلاعات و توضیحات
شماره همراه خود را جهت دریافت رمز ورود، وارد نمایید

Hi

جدیدترینها

آزمون مروری - دروس داخلی
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:40 دقیقه

فیزیولوژی (مدیکالیسم)
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:200 دقیقه

آناتومی (مدیکالیسم)
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:200 دقیقه

بانک تست بافت شناسی
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:9999 دقیقه

بانک تست فیزیولوژی ۲
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:9999 دقیقه