سامانه آزمون آنلاین و کتابخانه دیجیتال طبیبانه

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران

مشاهده اطلاعات و توضیحات
شماره همراه خود را جهت دریافت رمز ورود، وارد نمایید

Hi

جدیدترینها

آزمونک ژنتیک و ایمونولوژی و پاتولوژی «برنامه مدیوم-دندان‌پزشکی» باشگاه سیب‌سبز
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:30 دقیقه

آزمونک انگل، بافت‌شناسی و معارف «برنامه مدیوم» باشگاه سیب‌سبز
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:36 دقیقه

آزمونک بیوشیمی، انگل و میکروب‌شناسی «برنامه مدیوم» باشگاه سیب‌سبز
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:40 دقیقه

آزمونک بیوشیمی، میکروب‌شناسی «برنامه مدیوم-پزشکی» باشگاه سیب‌سبز
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:35 دقیقه

آزمونک ژنتیک، ایمونولوژی و پاتولوژی «برنامه لارج» باشگاه سیب‌سبز
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:32 دقیقه