سامانه آزمون آنلاین و کتابخانه دیجیتال طبیبانه

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران

مشاهده اطلاعات و توضیحات
شماره همراه خود را جهت دریافت رمز ورود، وارد نمایید

جدیدترینها

کوئیز هفتگی فیزیولوژی ۱ باشگاه سیب سبز
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:35 دقیقه

کوییز هفتگی ایمونولوژی باشگاه سیب سبز (دندان‌پزشکی)
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:28 دقیقه

کوییز هفتگی اپیدمیولوژی باشگاه سیب سبز (پزشکی)
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:35 دقیقه

کوییز هفتگی آناتومی و پاتولوژی باشگاه سیب سبز (دندانپزشکی)
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:35 دقیقه

کوییز هفتگی جنین باشگاه سیب سبز (دندانپزشکی)
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:10 دقیقه